Ylä-Savon kunnat mukaan ilmastotalkoisiin

YK:n ilmastopaneelin IPCC:n (Intergovernmemtal Panel on Climate Change) 8.10.2018 julkaisema
raportti esittää, että ilmaston lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen. Ilmaston
lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä.
Ilmaston lämpeneminen tulee pahimmassa tapauksessa aiheuttamaan mittavaa taloudellista
vahinkoa, ruoantuotannon vaikeutumista ja juomakelpoisen veden vähenemistä, minkä
seurauksena pakolaisuus, muuttoliike ja konfliktit voivat lisääntyä. Arvioidut muutokset Suomessa
voidaan tiivistää seuraavasti: lämpötila kohoaa, sademäärät kasvavat, myrskytuulissa tapahtuu
muutoksia, lumipeite ja routa vähenevät, pilvisyys lisääntyy ja auringonpaiste vähenee.

On tärkeää tarttua toimeen heti, jotta saamme kunnille, kaupungeille, alueille ja valtioille
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi konkreettisia toimenpiteitä. Ensisijaisesti tulee korvata
fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ja päästöttömillä vaihtoehdoilla.Ylä-Savossa on hyvät
mahdollisuudet edistää hiilen sidontaa maataloudessa, metsänhoidossa ja puurakentamisessa.

Ylä-Savossa on tähdättävä kestävään kasvuun, hiilineutraaliuuteen sekä jätteettömyyteen. On
panostettava mm. kevyeen liikenteeseen, likenteen sähköistämiseen ja viisaaseen liikkumiseen,
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien polttoaineiden lisäämiseen. Ruokailussa on vähennettävä
hävikkiä ja suosittava enemmän kausiruokaa ja kasvispainotteisuutta.

Ylä-Savon Vihreät kannustaa jokaista Ylä-Savon kuntaa laatimaan kuntakohtaisen ilmasto-
ohjelman. Kunnan ilmasto-ohjelmassa tulisi aluksi kartoittaa alueen kasvihuonekaasupäästöt, joita
syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tehdä niistä
kehitysennuste ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet. Lisäksi kunnan tulisi tehdä
suunnitelma ilmastonmuutokseen hillintä- ja sopeutumis-toimenpiteistä. Suunnitelma edellyttää
pitkäjänteistä toimeenpanoa, seurantaa ja vaikutusten arviointia. Kuntien ja muiden tahojen
välinen yhteistyö on tärkeää esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä.