Mielenterveyshäiriöiden yleisyys
Mielenterveyshäiriöistä kärsii aikuisista arviolta 20–25 prosenttia, yli 65-vuotiaista noin 16–30 prosenttia ja lapsista ja nuorista 15–20 prosenttia.

Puolet kaikista mielenterveyden häiriöistä alkaa ennen 15 vuoden ikää ja 75 prosenttia ennen 25 vuoden ikää. Lapsuus- ja nuoruusiän häiriöt ennustavat mielenterveyshäiriöiden esiintymistä myös aikuisiässä. Mielenterveyden ongelmat ovat keskeisin syrjäytymiseen johtava tekijä.

Mielenterveyden häiriöistä yleisin on masennus, josta kärsii aikuisväestöstä lähes joka kymmenes. Joka toinen kärsii mielenterveyden häiriöistä jossain vaiheessa elämäänsä. Puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista.

Palveluiden saavutettavuus
Psykoterapiaan voi hakea Kelalta korvausta. Kela korvaa kerrasta 57,60 euroa, omavastuu on 30-50 euroa. Jotta Kelan osittain korvaamaan psykoterapiaan pääsee, täytyy hakijan suorittaa vähintään kolmen kuukauden arviointi- ja hoitojakso, saada psykiatrin suositus terapialle (B-lausunto) ja täyttää psykoterapiahakemus. Lisäksi sopiva terapeutti täytyy etsiä itse. Hoitoon hakeutumisesta siihen, että pääsee psykoterapiaan kestää useita kuukausia. Terapian voi suorittaa myös täysin omakustanteisesti.

Arviolta noin puolet suomalaisista on Kelan psykoterapiakuntoutuksen ulkopuolella.
Kela ei myönnä kuntoutuspsykoterapiaa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Lisäksi päihdeongelmat tai asunnottomuus voivat olla este palveluiden saamiselle. Tällä hetkellä vain puolet mielenterveyden häiriöitä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa. Vihreät haluaa, että kaikilla olisi pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin.

Mielenterveyspalveluiden kustannukset
Mielenterveyshäiriöiden aiheuttamat kustannukset ovat 5,3 prosenttia bkt:sta, eli 11 miljardia euroa. Mielenterveyden häiriöiden työkyvyttömyyseläkemenot ovat lähes 670 miljoonaa euroa vuodessa.

Mielenterveystyöhön sijoittaminen on tehokasta, sillä jokainen mielenterveyteen sijoitettu
euro tuottaa viisi euroa.

Terapiatakuu
Vihreät ajavat terapiatakuuta. Terapiatakuu on lupaus siitä, että ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen olisi pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon.Terapia on sitä tehokkaampaa, mitä nopeammin se aloitetaan. Varhaisella puuttumisella voidaan estää ongelmien pitkittyminen.

Kolmivuotinen terapiatakuu-hanke maksaisi 35 miljoona/vuosi sisältäen työntekijöiden siirrot, uusien terapeuttien palkkaamisen ja koulutuksen, ja sen voisi rahoittaa EU:n elvytyspaketista.

Terapiatakuuseen sijoitettu raha maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Säästöä tulisi, kun sairausetuuksia käytettäisiin vähemmän. Myös tuottavuus kasvaisi, sillä sairauspoissaolot vähenisivät. Lisäksi psykoterapia vähentää muuta terveydenhuollon
käyttöä noin 20 prosenttia, joten terveydenhuollon kustannukset vähenisivät.

Psykoterapiakoulutus
Psykoterapiakoulutus on maksullinen, ja sitä tarjoaa yliopistot. Koulutukseen tulisi päästä kyvykkyyden mukaan eikä hakijan taloudellisen tilaneen tulisi olla este. Psykoterapiakoulutus tulisi määritellä erikoistumiskoulutukseksi, ja lopulta maksuttomaksi. Psykoterapeuteista on jo pulaa, joten terapiatakuun toteuttamiseksi heitä täytyisi kouluttaa lisää.

Matalan kynnyksen vastaanotot
Kävele sisään -periaatteella toimivissa pisteissä pääsee tapaamaan mielenterveysosaamisen asiantuntijoita ilman ajanvarausta. Kynnyksen madaltaminen edistää hoitoon hakeutumista. Korona-aikana matalan kynnyksen palveluita pitäisi pystyä tarjoamaan myös etänä. Jo muutamalla terapiakerralla voidaan vaikuttaa masennusoireisiin.

Savo-Karjalan tilanne
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä Itä- ja Pohjois-Suomen kuin läntisen ja eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa. Sairastavuutta yleisestikin on eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Taustalla on elintavat, työttömyys, taloudellinen tilanne, koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus ja kulttuuriset sekä geneettiset tekijät.

Lähteet:
Hyrkkö, Saara (2020) Mielenter­vey­son­gel­mien hoito samalle tasolle muiden kansantau­tien kanssa.Vihreät.fi. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/mielenterveysongelmien-hoito-samalle-tasolle-muiden-kansantautien-kanssa/

Kalmari, Heidi (2021) Mielenter­vey­son­gelmat lisääntyvät Suomessa – kuusi tärkeää asiaa vakavasta ilmiöstä sekä apukeinoja tilanteen helpotta­mi­seksi. Vihreät.fi. https://www.vihreat.fi/vihrea/mielenterveysongelmat-lisaantyvat-suomessa-kuusi-tarkeaa-asiaa-vakavasta-ilmiosta-seka-apukeinoja-tilanteen-helpottamiseksi/

Mielenterveyden sairaudet yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Eläketurvakeskus. https://www.etk.fi/ajankohtaista/mielenterveyden-sairaudet-yleisin-tyokyvyttomyyselakkeelle-siirtymisen-syy/

Mielenterveyspooli (2019) Terapiatakuun kustannusvaikutukset. https://mielenterveyspooli.fi/materiaalipankki/terapiatakuun-kustannusvaikutukset/

Mielenterveystyön rahoitusleikkaukset uhkaavat pandemiasta toipumista. Mieli Ry. https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Yhteiskunta/Vaikuttaminen/mieli_suomen_mielenterveys_040920.pdf

Miten hakeudun psykoterapiaan ja mitä se maksaa? Mielenterveystalo.fi. https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/miten_paasen_hoitoon.aspx

Pitko, Jenni (2021) Mielenter­veys­pal­ve­luihin on panostet­tava kiireel­li­sesti. Vihreät.fi. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/mielenterveyspalveluihin-on-panostettava-kiireellisesti/

Reini, Kaarina (2016) Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi. Vaasan yliopiston julkaisuja, selvityksiä ja raportteja 208. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-678-4.pdf

Salovuori, Samuel. Mielenterveyden talouslukuja. Mielenterveyspooli. https://mielenterveyspooli.fi/materiaalipankki/mielenterveyden-talouslukuja/

THL:n sairastavuusindeksi 2014–2016 (2019) Tilastoraportti THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138347/Tilastoraportti_THL_sairastavuusindeksi_2014-2016.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Wahlbeck, Kristian, Hietala, Outi, Kuosmanen, Lauri, McDaid, David, Mikkonen, Juha Parkkonen, Johannes, Reini, Kaarina, Salovuori, Samuel & Tourunen, Jouni (2018) Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160554/89-2017-YhdessaMielin_valmis.pdf?sequence=1&isAllowed=y