Vihreän listan vaaliteemat 2017

Opiskelijalähtöinen yliopisto

 • Yliopiston on edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

  Lue lisää

  Kampustilojen on oltava sekä esteettömiä että turvallisia kaikille. Opiskelijoiden kokemuksia häirinnästä tulee kartoittaa säännöllisesti (esimerkiksi vuosittain) kyselyllä, esiintyvään häirintään tulee puuttua ja kyselyn tulosten tulee olla julkisia. Parannetaan yliopiston esteettömyyttä ja kehitetään tiloja ja toimintoja niin, että ne ovat kaikkien saavutettavissa. Pääsykoeuudistus ei saa olla este yliopistoon pääsemiselle. Yliopistoon pääseminen ei saa myöskään olla rahasta kiinni. Yliopiston on tarjottava vaihtoehtoja kalliiden valmennuskurssien rinnalle sekä luotava erilaisia mahdollisuuksia päästä tutkinto-opiskelijaksi esimerkiksi Avoimen yliopiston väylältä.Koulutuksen on oltava jokaiselle maksutonta, joten EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut tulee poistaa.
 • Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opinto-ohjelmien sisältöjen suunnitteluun.

  Lue lisää

  Opintojaksoille tulee tarjota vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opiskelijoita pitää kuulla sisäänottoperusteista päätettäessä.
 • Savonlinnan kampuksen opiskelijoiden siirtymiseen ja integrointiin Joensuuhun on panostettava

  Lue lisää

  Savonlinnan opiskelijoiden on tunnettava itsensä tervetulleeksi Joensuun kampukselle.Savonlinnalaisia on kuultava heitä askarruttavista huolista siirtoa koskien: esimerkiksi opiskelija-asuntoja ei ehdi valmistua tarpeeksi syksyyn 2018 mennessä, joten Joensuuhun siirtyville savonlinnalaisilla on tarve hätämajoitukselle.Opiskelijamäärän lisääntyessä tulee löytää ratkaisuja ruokailutilojen ja asuntojen puutteeseen. Opiskelijahintainen keittolounas tarjolle esimerkiksi Metrian ja Educan kahvioissa!
 • Opiskelijoille tulee olla tarjolla tarpeeksi opiskelutiloja ja kohtaamispaikkoja

  Lue lisää

  Yliopiston on turvattava itseopiskelu- ja ryhmätyötilojen riittävyys.Kuopion kampuksen kirjaston aukioloaikoja pidennettävä / 24 h opiskelutila Kuopion kampukselle.Yliopiston tilojen on pysyttävä maksuttomina ainejärjestöjen tilaisuuksille.
 • Yliopiston on kehitettävä poikkitieteellisiä projekteja

  Lue lisää

  Opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua yliopiston kehittämiin poikkitieteellisiin projekteihin, johon osallistuvat eri koulutusalojen lisäksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, kansainväliset tahot, opiskelijakunta POKA sekä yritykset.
 • Ainejärjestöjä ja kerhoja on kannustettava kehittämään toimintaa, johon myös kansainväliset opiskelijat voivat osallistua

  Lue lisää

  Kansainvälisyys voidaan ottaa huomioon esimerkiksi ISYY:n kerhoavustuskriteereissä

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen

 • Opinto-ohjauksen on oltava laadukasta

  Lue lisää

  Toinen opintopsykologi tarvitaan yliopistolle pysyvästi.Uraohjauksen ja tuutoroinnin on jatkuttava läpi opintojen: Uraohjauksen kursseja pakolliseksi osaksi tutkintoa / paremmin tutkintoon sopivaksi.Kuilua työelämään tulee kaventaa muun muassa kurssien sisälle integroidulla alumnitoiminnalla, opintokokonaisuuksiin kuuluvilla korkeakouluharjoitteluilla sekä yhteistyöllä yritysten kanssa.Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä on lisättävä.
 • Asuminen ei saa olla liian kallista ja rakentamisen on vastattava paremmin tietyn tyyppisten asuntojen, kuten yksiöiden, kysyntään
 • Korkeakoululiikunnan laadusta tulee pitää jatkossakin huolta ja Sykettä-palvelun toimintaa tulee kehittää edelleen. Erityisen tärkeää on kannustaa sellaisia opiskelijoita, jotka eivät muuten liikkuisi, liikkumaan ja osallistumaan
 • YTHS:lle tarvitaan lisää hammashoidon ammattilaisia lyhentämään jonoja. Mielenterveyshoitoon, myös kiireettömään sellaiseen, on päästävä nopeasti. Opiskelijoiden tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon on kartoitettava säännöllisesti
 • Kasvisruokailua on edistettävä vielä nykyisestään

Toimiva viestintä

 • Henkilökuntaa pitää kouluttaa, jotta teknologiaa on mahdollista hyödyntää opetustilanteessa ongelmitta
 • Yliopiston avoimuutta on lisättävä sekä ISYY:n viestintää tehostettava

  Lue lisää

  Tiedon pitää tavoittaa kaikki opiskelijat ja henkilökunta.
 • Verkkoympäristöjen on oltava laadukkaita
 • Yliopistossa tulee ottaa käyttöön sivuainekone, jotta sivuainekokonaisuuksista on saatavilla nykyistä helpommin tietoa
 • Joensuun kampuskirjaston ryhmätyötiloille tarvitaan sähköinen varausjärjestelmä
 • Ylioppilaslehti Uljaan jatkuvuus turvattava

Kestävä kehitys

 • Tehdään yliopiston kestävän kehityksen toimintaohjelmasta kunnianhimoisempi
 • Edistetään ympäristöystävällisen energian käyttöönottoa kampuksilla.

  Lue lisää

  Tehdään yhdessä hiilivapaa Itä-Suomen yliopisto. Suljetaan fossiilienergiayhtiöt yliopiston sijoitustoiminnan ulkopuolelle.
 • Otetaan päätöksenteossa huomioon ekologinen ja sosiaalinen kestävyys
 • Ruokalassa on oltava selkeästi näkyvillä jokaisen ruokalajin kohdalla sen ilmastovaikutukset sekä, onko valmistuksessa suosittu reilun kaupan tuotteita ja luomua