Miten irti turpeesta?
Turvetta käytetään energiaksi 90% sekä ympäristöturpeena 10% mm. kasvualustoissa, eläinten kuivikkeena, kompostoinnin tukiaineena, maanparannuksessa ja ympäristövahinkojen torjunnassa.

Energiantuotannossa turvetta käytetään mm. kaukolämmön tuotannossa, teollisuudessa ja yhteistuotantosähkön tuotannossa. Kunta voi energiayhtiön omistajana tai kaukolämmön tilaajana vaikuttaa turpeen käyttöön voimalaitoksissa.

Miksi turpeesta halutaan eroon?
Turve on fossiilinen polttoaine, jonka polttaminen energiaksi aiheuttaa 12 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Se kuitenkin tuottaa vain 5% kaikesta energiasta.

Turvetuotanto hävittää usein uhanalaisen suoluonnon peruuttamattomasti ja vaikuttaa aluettaan laajemmalle alueella vesistöjen kautta. Turvetuotanto lisää ravinnekuormitusta, joka aiheuttaa vesistöjen samentumista ja rehevöitymistä, ja lopulta eliöstön muuttumista.

Savo-Karjalan alueella turvetuotannossa on noin 5500 ha.

Turve ja työllisyys
Savo-Karjalan alueella turvetuotannon välittömät vaikutukset työllisyyteen ovat n. 100 henkilötyövuotta.

Turvetuotannosta luopuville elinkeinonharjoittajille tulee tarjota tukea uuteen elinkeinoon siirtymisessä esimerkiksi uudelleen koulutuksen tai investointitukien avulla. Mahdollisia uusia elinkeinoja voivat olla esimerkiksi uusiutuvan energian tuottaminen tai turvealueiden ennallistaminen ja metsittäminen.

Miten turve korvataan?
Turpeen energiakäyttöä voidaan korvata erilaisilla ei-fossiilisilla vaihtoehdoilla, kuten biomassalla, lämpöpumpuilla, geotermisellä lämmöllä, tuulivoimalla, biokaasulla ja aurinkolämmöllä sekä energiankäyttöä tehostamalla. Sopivimmat vaihtoehdot löytyvät paikkakunnittain arvioimalla.

Ympäristöturpeen voi korvata käyttökohteesta riippuen kivivillalla, kookoskuidulla, perliitilla, oljella, kutterilla tai rahkasammaleella sekä uusilla innovaatioilla.

Mitä on jo päätetty?
Hallitus on linjannut, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Vihreät vaativat energiaturpeen tuotannon lopettamista kokonaan.

Lähteet:
Leinonen,Tatu, Haanperä, Outi, Kohl, Alexander, Landström, Mariko, Hietaniemi, Tuuli & Tynkkynen, Oras (2020) Turpeen käytöstä luopuminen – Keinoja Suomelle reilun siirtymän tukemiseen. Sitra. https://media.sitra.fi/2020/06/22121621/turpeen-kaytosta-luopuminen.pdf

Pitko, Jenni (2020) Turpeen energia­käyttö lopetet­tava mahdolli­simman nopeasti. Vihreät.fi. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/turpeen-energiakaytto-lopetettava-mahdollisimman-nopeasti/

Soimakallio, Sampo, Sankelo, Paula, Kopsakangas-Savolainen, Maria, Sederholm, Camilla, Auvinen, Karoliina, Heinonen, Tero, Johansson, Annika, Judl, Jachym, Karhinen, Santtu, Lehtoranta, Suvi, Rasanen, Satu & Savolainen, Hannu (2020) Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset. Sitra. https://media.sitra.fi/2020/06/31150012/turpeen-rooli-ja-sen-kaytosta-luopumisen-vaikutukset-suomessa-tekninen-raportti.pdf