Vaalien alla on liikkunut monenlaisia, hieman harhaankin johtavia tietoja ja väitteitä meidän vihreiden linjauksista ja tavoitteista. Muun muassa Koti-Karjalan lehden lukija muisteli (Koti-Karjala 27.3.) Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston väittäneen vihreiden ajavan ajavan kaikkien yritystukien, sekä esimerkiksi kemera-tukien poistoa. Tämä tieto on väärä.

Vihreät ovat esittäneet eduskuntavaaliohjelmassaan ympäristölle haitallisten yritystukien poistoa. Nämä tuet pitävät sisällään mm. valmiste/energiaveron palautuksen, risteilyalusten tuen ja monia muita suoria tukia tai verotukia. Yhteistä näille kaikille on se, että ne toisaalta kannustavat jatkamaan ympäristölle haitallisia toimenpiteitä (esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä) ja toisaalta aiheuttavat kilpailuhaittaa kestävän kehityksen mukaisille toimille. Laskelmien mukaan näiden tukien poistamiselle olisi mahdollista saada valtion kassaan noin 4 mrd. euroa. Toisaalta tukien poisto ohjaisi toimintaa kestävämpään suuntaan, kun ympäristölle haitalliset tuet menettävät kilpailuetunsa suhteessa kestävämpiin, ympäristön kannalta parempiin menetelmiin. Vihreät esittävät, että näistä ympäristölle haitallisista tukimuodoista luovutaan siirrtymäajalla siten, että samalla kohdennetaan investointitukia ympäristölle kestävien toimintamallien käyttöön, kuten biokaasun tuotantoon.

Kemera-tuet ovat hyvä esimerkki kohtuullisen toimivasta ja kestävän metsätalouden kannalta hyvästä tukimuodosta. Mutta kuten kaikkia tukimuotoja, näitäkin pitää aina tarkkailla. Vaikkakin moni kemera-tuki onkin hyvä, on siellä muutama tutkimusten valossa hieman haasteellinen tukimuoto. Esimerkiksi turvemaiden kunnostusojitukseen annettu tuki on tällainen – tutkimusten mukaan turvemaiden, etenkin koskemattomien soiden vedenpinnan lasku vapauttaa huomattavasti metaanikaasua, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Tämä tukimuoto on sellainen, jonka tarkastelu kemera-tuissa voisi tulla kyseeseen.

Simo Räty

varapuheenjohtaja

Savo-Karjalan vihreät